AD da weasel amor escarnio e maldizer
Da weasel amor, escárnio e maldizer
Codex of plant responses - gallo
Da weasel amor, escárnio e maldizer [bonus track]
Da weasel da weasel